strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

KONTROLA RUCHU DROGOWEGO

1.Osoby, które mogą dawać polecenia lub sygnały kierującemu

 • Policjant.

 • Żołnierz wojskowego organu porządkowego, zabezpieczającego przemarsz lub przejazd kolumny wojskowej albo w razie akcji związanej z ratowaniem życia lub mienia.

 • Żołnierz Straży Granicznej w strefie nadgranicznej.

 • Pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym.

 • Pracownik zarządu drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządu drogi.

 • Osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu.

 • Inne osoby upoważnione w drodze odpowiedniego rozporządzenia (np. funkcjonariusze straży miejskiej lub gminnej).

 • Osoby te powinny być łatwo rozpoznawalne i widoczne z dostatecznej odległości, zarówno w dzień, jak i w nocy, za wyjątkiem policjanta, który powinien być łatwo rozpoznawalny tylko poza obszarem zabudowanym.

2.Zadania i uprawnienia Policji

2.1. Zadania Policji:

 • czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach,

 • kierowanie ruchem i jego kontrolowanie.

2.2. Ważniejsze uprawnienia Policji:

 • legitymowanie uczestników ruchu drogowego i udzielanie im wiążących poleceń co do używania pojazdów,

 • sprawdzanie dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, a także dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności (OC) posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

 • żądanie poddania się przez kierującego pojazdem badaniom w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

 • sprawdzanie stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy, lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze,

 • zatrzymywanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem lub jego używania,

 • wydawanie poleceń uczestników ruchu i innym osobom będącym na drogach (np., które spowodowały przeszkody utrudniające ruch),

 • uniemożliwienia kierowania pojazdem osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

 • uniemożliwienia korzystania z pojazdu, którego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu, powodującego uszkodzenia drogi albo naruszają wymagania ochrony środowiska,

 • uniemożliwienia korzystania z pojazdu, jeżeli kierujący nim nie okazał dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności (OC) posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

 • uniemożliwienia kierowania pojazdem przez osobę nieposiadającą wymaganych dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

 • usuwanie lub blokowanie pojazdu z przypadkach, o których mowa w punkcie 4 rozdziału XXII tego skryptu,

 • używanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, a w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy, nacisku osi lub prędkości, stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska oraz do stwierdzania stanu trzeźwości kierującego,

 • używania urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych, służących do wydawania wiążących poleceń uczestnikowi ruchu,

 • występowanie w uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem,

 • blokowania kół pojazdu pozostawionego w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia to ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu,

 • pilotowania pojazdów, których wymiary, masa lub naciski osi przekraczają określone wielkości; pilotowanie wykonywane jest za odpłatnością ponoszoną przez właściciela lub posiadacza pojazdu.

3.Sygnały dawane przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego

 • Policjant umundurowany lub inna osoba uprawniona do kontroli w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
 • Policjant nie umundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały zawsze tarczą do zatrzymania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
 • Policjant jadący pojazdem samochodowym może podawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych.
 • Dla zwrócenia uwagi na podawane sygnały lub polecenia policjant może używać sygnałów dźwiękowych lub gwizdka policyjnego.
 • Uwaga: W przypadku podania przez kontrolującego sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany:
  • zatrzymać pojazd,
  • trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu.

4.Dodatkowe warunki dla niektórych osób uprawnionych do kontroli ruchu drogowego

 • Policjant nie umundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym.
 • Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:
  • policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu,
  • policjant nie umundurowany okazuje legitymację służbowa bez wezwania.
 • Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru służbowego policjanta oraz nazwy organu, który wydał legitymację.
 • Przystępując do czynności kontrolnych policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu lub włączenie świateł awaryjnych.
 • W przypadkach uzasadnionych policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi polecenie opuszczenia pojazdu.

  Uwaga:

  • W szczególnych przypadkach (np. w razie zatrzymania pojazdu w wyniku pościgu lub jeżeli zachodzi podejrzenie, że pojazd pochodzi z przestępstwa albo jadące w nim osoby popełniły przestępstwo), policjant nakazuje kierującemu pojazdem lub pasażerowi opuścić pojazd, stanąć w rozkroku i oprzeć ręce na dachu (boku) pojazdu lub położyć się na pasie drogowym twarzą do ziemi.
  • Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w sytuacjach wyjątkowych, jak np. w razie konieczności udzielenia pomocy choremu lub rannemu, doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia, poddania badaniu w celu ustaleniu zawartości w organizmie alkoholu albo okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia.
 •  

  All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

  Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami