strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

REJESTRACJA I EWIDENCJA POJAZDÓW

1.Warunki dopuszczenia pojazdu do ruchu

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru lub przyczepy jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe.

Pojazdy wymienione w punkcie 1.1 są dopuszczone do ruchu, jeżeli odpowiadają określonym warunkom (patrz pkt 1 rozdziału XXI) oraz są zarejestrowane i zaopatrzone w tablice (tablicę) rejestracyjne, a w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, w nalepkę kontrolną.

Pojazd nie wymieniony w punkcie 1.1, przyczepy motocyklowe oraz przyczepy specjalne przeznaczone do ciągnięcia przez ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny jest dopuszczony do ruchu, jeżeli spełnia warunki podane w punkcie 1 rozdziału XXI tego skryptu.

Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla.

Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu w Polsce, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji. Przy czym gdy:

 • pojazd jest sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, to po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przewozowej, jest dopuszczany do ruchu na okres 30 dni,

 • właściciel pojazdu sprowadza go z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to jest zobowiązany zarejestrować pojazd na terenie Polski w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

  Uwaga: Pojazd zarejestrowany za granicą uczestniczący w ruchu w Polsce powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany, chyba że znak ten jest umieszczony na tablicy rejestracyjnej.

2.Rejestracja pojazdów

  Potrzebne dokumenty do rejestracji pojazdów:

  • dowód własności pojazdu (rachunek lub faktura, umowa sprzedaży itp.) lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu, gdy sprowadzany jest z zagranicy,

  • karta pojazdu, jeżeli była wydana,

  • wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji, jeżeli są wymagane,

  • dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany,

  • dowodu odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jest zarejestrowany po raz pierwszy,

  Rejestracji pojazdu dokonuje się na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, wydając dowód rejestracyjny i tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana.

  Przewiduję się czasową rejestrację pojazdu na okres nie przekraczający 30 dni np. w celu umożliwienia przejazdu z miejsca zakupu, przejazdu pojazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy, wywozu pojazdu za granicę itp. W takich przypadkach wydaje się pozwolenie czasowe i tymczasowe tablice rejestracyjne.

  Producent lub importer nowych pojazdów jest obowiązany wydać kartę pojazdu dla każdego pojazdu samochodowego wprowadzanego do obrotu handlowego w Polsce, która jest przekazywana właścicielowi pojazdu.

  W razie przeniesienia na inna osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana.

  Właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nie przekraczającym 30 dni starostę o:

  • nabyciu lub zbyciu pojazdu,

  • zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

  Te zdarzenia powinny być udokumentowane w karcie pojazdu przez wyżej wymienionego starostę.

  Właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec.

  Wyrejestrowanie pojazdu następuje na wniosek właściciela, w przypadku:

  • przekazania, w celu jego utylizacji do przedsiębiorstwa utylizacji pojazdów lub do składnicy złomu wyznaczonej przez wojewodę,

  • kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania,

  • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicą,

  • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą,

  • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

  Uwaga: Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu odzyskanego po kradzieży, zabytkowego, mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji oraz ciągnika i przyczepy rolniczej.

  3.Zatrzymywanie i zwracanie dowodów rejestracyjnych

  Policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie:

  • stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, zagraża porządkowi ruchu oraz narusza wymagania ochrony środowiska3),

  • stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo,

  • stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność 3),

  • uzasadnionego podejrzenia podrobionego lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) 3),

  • stwierdzenia, że badanie techniczne zostało dokonane przez jednostkę do tego nie upoważnioną,

  • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub nieokazania dokumentu stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

  • uzasadnionego przypuszczenia, że dane w nim zawarte nie odpowiadają stanowi faktycznemu.

  W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), policjant wydaje kierowcy pokwitowanie, w którym może zezwolić na używanie pojazdu przez czas nie przekraczający 7 dni, określając również warunki jego używania.

  Zezwolenie na używanie pojazdu nie może być wydane w przypadku, gdy pojazd zagraża bezpieczeństwu lub narusza wymagania ochrony środowiska oraz gdy będzie kierujący nie będzie posiadał dokumentu stwierdzającego zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia OC lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia.

  Zatrzymane dokumenty przesyłane są niezwłocznie organowi, który go wydał, z wyjątkiem uzasadnionego podejrzenia, że dowód rejestracyjny jest podrobiony lub przerobiony lub zawarte w nim dane nie odpowiadają stanowi faktycznego oraz braku dokumentu stwierdzającego ubezpieczenie OC.

  Zwrot zatrzymanego dokumentu następuje niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej jego zatrzymanie.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami