strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

EWIDENCJA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO I SPRAWDZANIE KWALIFIKACJI KIEROWCÓW

 1. Komendant wojewódzki Policji prowadzi ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Określonemu naruszeniu przypisuje się odpowiednią liczbę punktów w skali od 0 do 10 i wpisuje się do tej ewidencji.
 2. Jeżeli jeden czyn popełniony przez kierowcę narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów.
 3. Ustala się katalog czynów stanowiących naruszenie przepisów ruchu drogowego oraz ilość punktów dla każdego naruszenia (patrz rozdział XXXIV).
 4. Punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie 1 roku od dnia naruszenia, chyba że przed upływem tego okresu kierowca dopuścił się naruszeń, za które liczba punktów przekroczyła 24 punkty a w przypadku kierowców posiadających prawo jazdy nie dłużej niż 1 rok – 20 punktów.
 5. Kierowca wpisany do takiej ewidencji, może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Nie dotyczy to kierowcy w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawo jazdy.
 6. Kierowca może żądać od Policji wojewódzkiej ustnej informacji lub zaświadczenia o aktualnej liczbie punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Informacji udziela się w lub zaświadczenia wydaje się w siedzibie organu prowadzącego ewidencję lub, w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.

  Dopuszczalne limity punktów oraz skutki wynikające z przekroczenia tego progu podano poniżej w pkt. 6.1 i w rozdziale XXIX.

  7. Osoby podlegające sprawdzaniu kwalifikacji.

  7.1. Osoby posiadające uprawnienia do kierowania pojazdem, skierowane decyzją starosty:

  • w razie uzasadnionych zastrzeżeń co do jej kwalifikacji,

  • na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

  7.2. Osoby ubiegające się o:

  • przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok lub w związku z utratą kwalifikacji,

  • zwrot zatrzymanego prawa jazdy, które było pozbawione na okres przekraczający 1 rok.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami