strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA

1.Warunki do kierowania pojazdem

 • Wymagany wiek.

 • Sprawność pod względem fizycznym i psychicznym.

 • Umiejętność do kierowania w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego i nie narażający kogokolwiek na szkodę.

 • Posiadanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania w postaci prawa jazdy określonej kategorii.

Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem, motorowerem lub pojazdem zaprzęgowym od osoby, która ukończyła 18 lat.

2.Podział prawa jazdy na kategorie i uprawnienia z tym związane

Tabela 4

Lp.

Kat. prawa jazdy

Rodzaj pojazdu (zespołu pojazdu), którym można kierować

1

2

3

1

A

 • motocykl o dowolnej pojemności skokowej i mocy, również z przyczepą

2

A1

 • motocykl o pojemności skokowej silnika nie przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW

3

B

 • pojazd samochodowy o dmc*) nie przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla), w tym również z przyczepą lekką o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego o ile łączna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,

 • ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny - również z przyczepą lekką

4

B1

 • trójkołowy lub czterokołowy pojazd samochodowy o masie własnej nie przekraczającej 550 kg, (z wyjątkiem motocykla), również z przyczepą lekką

5

C

 • pojazd samochodowy o dmc przekraczającej 3,5 t (z wyjątkiem autobusu), również z przyczepą lekką,

 • ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny - również z przyczepą lekką

6

C1

 • pojazd samochodowy o dmc przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t (z wyjątkiem autobusu), również z przyczepą lekką,

 • ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny - również z przyczepą lekką

7

D

 • autobus, również z przyczepą lekką,

 • ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny - również z przyczepą lekką

8

D1

 • autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, również z przyczepą lekką,

 • ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny - również z przyczepą lekką

9

T

 • ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami),

 • pojazd wolnobieżny

10

B+E

 • pojazd określony w kategorii B łącznie z przyczepą**)

11

C+E

 • pojazd określony w kategorii C łącznie z przyczepą**)

12

C1+E

 • zespół pojazdów o dmc nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 i przyczepy o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego

1

2

3

13

D+E

 • pojazd określony w kategorii D łącznie z przyczepą**)

14

D1+E

 • zespół pojazdów o dmc nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dmc nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego

*) dmc - oznacza dopuszczalną masę całkowitą.

**) Dodatkowe uprawnienia wynikające z tych kategorii podano w tablicy 5 pkt.3.

3.Dodatkowe uprawnienia wynikające z kategorii łączonych prawa jazdy

Tabela 5

Lp.

Kategoria łączona prawa jazdy

Rodzaj zespołu pojazdu, którym można kierować

1

B i C+E lub B i D+E

zespół pojazdów określonych w kategorii B+E

2

C+E i D

zespół pojazdów określonych w kategorii D+E

3

B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E

ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami)

4.Niezbędne warunki do uzyskania prawa jazdy danej kategorii

Wymagany wiek:

16 lat - dla kategorii A1, B1 lub T,

18 lat - dla kategorii A, B, B+E, C, C+E, C1 lub C1+E,

21 lat - dla kategorii D, D+E, D1 lub D1+E,

19 lat - dla kategorii D lud D1 dla żołnierza zasadniczej służby wojskowej posiadającego prawo jazdy kategorii B.

Pisemna zgoda rodziców lub opiekunów dla osoby, która nie ukończyła 18 lat w celu uzyskania prawo jazdy kategorii A1, B1 lub T.

Posiadanie prawa jazdy kategorii B w celu uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1.

Posiadanie prawa jazdy kategorii B, C, C1, D lub D1 w celu uzyskania odpowiednio kategorii prawa jazdy B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E.

Uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane

Odbycie wymaganego dla danej kategorii szkolenia.

Zdanie z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy wymagany dla danej kategorii.

5.Ograniczenia związane z uzyskaniem prawa jazdy

 • Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy, a jeżeli osoba ta jest uczniem szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.
 • Uzyskane prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał międzynarodowe prawo jazdy.
 • Międzynarodowe prawo jazdy jest wydawane na podstawie krajowego prawa jazdy na okres 3 lat. Okres jego ważności nie może jednak przekraczać terminu ważności krajowego prawa jazdy.Prawo jazdy (w tym i międzynarodowe) wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się, a uzasadnionych przypadkach - właściwy ze względu na miejsce czasowego pobytu.

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:

  u której w wyniku badania lekarskiego stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

  w stosunku do której orzeczony został zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązania tego zakazu.

Prawo jazdy może zawierać ograniczenie wynikające ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu.

Kierujący może posiadać tylko jedno ważne prawo jazdy.

6.Zmiana danych w prawie jazdy i postępowanie w razie jego utraty

Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o:

  zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zawartych w prawie jazdy,

  zniszczeniu prawa jazdy w stopniu powodującym jego czytelność,

  utracie prawa jazdy (np. z powodu kradzieży lub zgubienia).

W razie utraty prawa jazdy, wydawany jest za opłatą wtórnik, który należy zwrócić do starosty w razie odzyskania utraconego dokumentu.

7.Ewidencja osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami

Tworzy się centralną ewidencję kierowców, w której gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi.

W centralnej ewidencji kierowców gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami