strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

WARUNKI UŻYWANIA POJAZDU SILNIKOWEGO W RUCHU DROGOWYM

1.Dokumenty wymagane od kierującego pojazdem

(które obowiązany jest mieć przy sobie)

Prawo jazdy określonej kategorii, tj. dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym.

Dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe tj. dokumenty stwierdzające dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Dokument stwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadacza pojazdu albo stwierdzający opłacenie składki tego ubezpieczenia.

Zaświadczenie wydane przez pracodawcę, potwierdzające zatrudnienie oraz spełnienie wymagań w zakresie badań lekarskich i psychologicznych w przypadku kierowania pojazdem uprzywilejowanym.

Inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika, jak np. zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne, gdy kieruje takim pojazdem.

2.Korzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoby przewożone tym pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani korzystać z tych pasów podczas jazdy.

Z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa są zwolnieni:

 • osoba mająca orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa,

 • kobiety o widocznej ciąży,

 • kierujący taksówką osobową podczas przewożenia pasażera,

 • instruktor lub egzaminator podczas szkolenia lub egzaminowania,

 • policjant, funkcjonariusz UOP-u, Straży Granicznej i Służby więziennej, żołnierza Sił Zbrojnych - podczas przewożenia osoby (osób) zatrzymanej,

 • funkcjonariusz BOR-u podczas wykonywania czynności służbowych,

 • zespół medyczny w czasie udzielania pomocy medycznej,

 • konwojent podczas przewożenia wartości pieniężnych,

 • osoba chora lub niepełnosprawna przewożona na noszach lub w wózku inwalidzkim.

W pojeździe samochodowym wyposażonym w pasy bezpieczeństwa dziecko w wieku do 12 lat, nieprzekraczające 150 cm wzrostu, przewozi się w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci, odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym.

Przepis podany w pkt. 2.3 nie dotyczy przewozu dziecka taksówką osobową, pojazdem pogotowia ratunkowego lub policji.

3.Zakazy związane z używaniem pojazdu i dróg

W związku z porządkiem i bezpieczeństwem ruchu na drogach zabrania się:

 • kierowania pojazdem osobie w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

 • holowania pojazdu kierowanego przez osobę nietrzeźwą jak wyżej,

 • otwierania drzwi lub wysiadania bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,

 • wjeżdżania na pas między jezdniami,

 • pozostawiania na drodze przedmiotów, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu ruchu; jeżeli jednak usunięcie ich nie jest możliwe, należy je oznaczyć w sposób widoczny w dzień i w nocy,

 • umieszczania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu,

 • samowolnego umieszczania lub włączania albo usuwania lub wyłączania znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających lub kontrolnych na drodze, jak również zmiany ich położenia lub ich zasłaniania,

 • zaśmiecania lub zanieczyszczania drogi,

 • samowolnego umieszczania na drodze jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli.

W związku z kierowaniem pojazdem w ruchu drogowym zabrania się:

 • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku,

 • przewożenia na motocyklu osoby w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, chyba że jest przewożona w bocznym wózku (dotyczy to również rowerów i motorowerów),

 • przewożenia w foteliku ochronnym dziecka siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera,

 • przewożenia, poza specjalnym fotelikiem ochronnym, dziecka w wieku do 12 lat na przednim siedzeniu pojazdu samochodowego,

 • przewożenia pasażera bez pasa bezpieczeństwa, jeżeli obowiązek korzystania z tego pasa go dotyczy.

W związku z używaniem pojazdu w ruchu drogowym zabrania się:

 • używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,

 • zakrywania świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne,

 • ozdabiania tablic rejestracyjnych oraz umieszczania z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów, które ograniczają czytelność tych tablic,

 • umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany,

 • oddalania się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu,

 • używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem,

 • pozostawienia przez kierującego pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze,

 • ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urządzeniu,

 • używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi,

 • używania łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drogach innych niż pokrytych śniegiem.

4.Usuwanie pojazdu z drogi

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela w przypadku:

 • pozostawienia pojazdu bez tablic rejestracyjnych,

 • gdy stan pojazd wskazuje na to, że nie jest używany,

 • pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,

 • nieokazania przez kierującego dokumentu stwierdzającego zawarcie omowy obowiązkowego ubezpieczenia cywilnego OC posiadacza pojazdu lub stwierdzającego opłacenie składki tego ubezpieczenia,

 • przekroczenia wymiarów, dopuszczających masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego.

Pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

 • kierowała w nim osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu, a także nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu,

 • jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu.

Uwaga: Pojazd usuwa z drogi lub go unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami