strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest konieczna przy poruszaniu się po drogach
publicznych. Również przepisy ruchu drogowego mają zapewnić bezpieczeństwo i
sprawniejsze poruszanie się po drogach, szczególnie, że obecnie występuje znaczne
nasilenie transportu towarowego i ruchu osobowego.

Zródłem przepisów o ruchu drogowym jest ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr
98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz.
872) oraz obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2003
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr
58, poz. 515).
Ustawy te nazywana potocznie kodeksem drogowym jak i poprzednia reguluje zasady
ruchu drogowego na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki
dopuszczania pojazdów do tego ruchu, określa wymagania w stosunku do uczestników
ruchu (zwłaszcza do kierujących pojazdami) oraz zasady kontroli ruchu drogowego.
Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami
publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników
tego ruchu.
Ustawa jest także źródłem dalszych (wykonawczych) przepisów, do których wydania
zostaliupoważnieni poszczególni ministrowie.
Spośród przepisów wykonawczych kierujących pojazdami zainteresują przede
wszystkim:
- rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu z dnia 8 maja 1998 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 57 poz. 365) i rozporządzenie
ministra infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 161/03 poz. 1564),
- rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr 32/03
poz. 262),
- rozporządzenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych z dnia 25 maja 1999 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 53, poz. 563),
- rozporządzenie ministra właściwego do spraw transportu z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 58, poz. 621),
- rozporządzenie ministrów infrastruktury oraz do spraw wewnętrznych i administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393),
- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego
(Dz. U. Nr 236, poz. 1998).

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami