strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

VI.ZASADY RUCHU POJAZDÓW NA DROGACH

1. Reguły postępowania kierującego na drodze

 • Zachować ostrożność albo, gdy ustawa tego wymaga szczególną ostrożność.

 • Unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządkowi ruchu drogowego.

 • Nie utrudniać ruchu.

 • Nie zakłócać spokoju i porządku publicznego w związku z ruchem drogowym.

 • Nie narażać kogokolwiek na szkodę.

 • Zaniechać działanie, gdyby to mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządkowi ruchu drogowego albo zakłócenie spokoju i porządku publicznego.

Do wyjaśnienia ostatniej reguły, niech posłuży sytuacja na rys. 6. Na takim skrzyżowaniu, kierujący pojazdem A ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi B. Jeżeli jednak z jakiejś przyczyny kierujący pojazdem zmierza do kolizji bez zatrzymania się, to kierujący pojazdem B musi podjąć działania mające na celu niedopuszczenie do zderzenia się pojazdów. Gdyby jednak kierujący pojazdem B, mając realne możliwości, zaniecha działania zapobiegawczego i dojdzie do kolizji, będzie również pociągnięty do odpowiedzialności.

Rys. 6

2. Postępowanie kierowcy w razie spowodowania zagrożenia

 • Przedsięwziąć niezbędne środki w celu usunięcia pojazdu.

 • Uprzedzać o zagrożeniu innych uczestników ruchu w przypadku niemożliwości jego usunięcia (przez odpowiednie oznakowanie i sygnalizowanie).

3. Zasada ograniczonego zaufania

Zasada ograniczonego zaufania polega na tym, że każdy uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu będą przestrzegać przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego zachowania.

  Innymi słowy dopóki kierowca nie ma podstaw do przypuszczenia, że inny uczestnik ruchu zachowa się nieprawidłowo, dopóty ma prawo do zaufania, pod warunkiem zachowania ostrożności lub szczególnej ostrożności.

Posługując się sytuacją na rys. 6 można przedstawić przykład realizacji zasady ograniczonego zaufania. Kierowca pojazdu ma prawo oczekiwać, że kierujący pojazdem A znajdujący się z lewej strony uwzględnia jego pierwszeństwo. Gdyby jednak jakieś okoliczności, np. niepatrzenie kierowcy pojazdu A w stronę pojazdu B, brak zmiany prędkości pojazdu A itp., to zaufanie kierowcy pojazdu B ustaje i podejmuje działanie mające na celu niedopuszczenie do kolizji pojazdów.

W myśl tej zasady kierujący powinien wręcz przewidywać nieprawidłowe zachowanie niektórych uczestników ruchu na drodze, w szczególności tj. dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, nietrzeźwych itp.

4. Zasada ruchu prawostronnego

Zasada ta zobowiązuje kierującego do ruchu prawostronnego, przy czym jeżeli porusza się po jezdni to powinien:

 • jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni,

 • nie zajmować więcej niż jednego pasa, jeżeli pasy na jezdni są wyznaczone.

Zgodnie z tymi wytycznymi jazda innym pasem ruchu jest możliwa wtedy, gdy zajęty jest pas przy prawej krawędzi jezdni oraz gdy kierujący wykonuje jakiś manewr np. wyprzedzanie.

Według tej zasady ruch prawostronny obowiązuje nie tylko na drogach, ale także na parkingach, targowiskach, placach magazynowych itp.

5. Obowiązek zjeżdżania z torów pojazdów szynowych

Kierujący pojazdem znajdującym się na części jezdni, po której jeżdżą pojazdy szynowe, jest obowiązany ustąpić miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu.

6. Przestrzeganie kolejności stosowania przepisów ruchu drogowego

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujących ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe. Przy czym:

 • polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi,

 • sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

7. Zachowanie się kierującego wobec niektórych pojazdów

 1. Zachowanie się kierującego wobec pojazdu uprzywilejowanego:

 • ułatwić mu przejazd, w szczególności przez niezwłocznie usunięcie z jego toru jazdy,

 • w razie potrzeby zatrzymać się,

 • nie wyprzedzać w obszarze zabudowanym,

 • nie wjeżdżać między jadące w kolumnie pojazdy uprzywilejowane.

Uwaga: Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego oraz znaków i sygnałów drogowych, za wyjątkiem poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

 1. Zwracanie uwagi na pojazdy wysyłające żółte sygnały błyskowe.

Takie pojazdy mogą:

 • wykonywać na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne,

 • nie stosować się do przepisów o obowiązku jazdy po jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju,

 • zagrażać bezpieczeństwu w ruchu drogowym ze względu na konstrukcję, ładunek lub nietypowe zachowanie.

 1. Obowiązek kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności w czasie przejeżdżania obok lub jadąc za pojazdem przeznaczonym do:

 • nauki jazdy i egzaminowania, oznaczonego tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą „L”,

 • przewozu materiałów niebezpiecznych oznaczonych z przodu i z tyłu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej (pojazdy wojskowe mogą być oznakowane tarczami okrągłymi barwy żółtej i czerwonej wpisanymi trójkątami barwy czarnej, umieszczone odpowiednio z przodu i z tyłu). Dodatkowa szczególna ostrożność wymagana jest w przypadku zatrzymania się w pobliżu tak oznaczonego pojazdu w celu uniknięcia niebezpieczeństwa, a zwłaszcza pożaru, wybuchu lub skażenia środowiska. Obowiązek ten dotyczy również pieszego przechodzącego obok tego pojazdu.

 1. Obowiązek kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania obok stojącego pojazdu i w razie potrzeby zatrzymanie się w czasie wsiadania i wysiadania osób z tego pojazdu przeznaczonego do:

 • przewozu zorganizowanych grup dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, oznaczonego z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy żółtej z symbolem dzieci barwy czarnej,

 • przewozu osób niepełnosprawnych, oznaczonych z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej (w przypadku wsiadania i wysiadania osoby niepełnosprawnej).

  7.5. Obowiązek kierującego pojazdem do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejeżdżania obok autobusu szkolnego.

  Uwagi:

 • Kierujący pojazdem do przewozu dzieci, młodzieży do 18 lat i osób niepełnosprawnych oraz kierujący autobusem szkolnym jest obowiązany włączyć światła awaryjne podczas wsiadania i wysiadania tych osób.

 • Tablica barwy żółtej ze znakiem B-20 („STOP”) z żółtym napisem i obrzeżem, widoczna na autobusie przeznaczonym do przewozu dzieci do szkoły, oznacza nakaz zatrzymania pojazdów poruszających się po jezdni, na której albo przy której autobus zatrzymał się w związku z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami