strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

XXIX. ZATRZYMYWANIE PRAWA JAZDY ORAZ COFANIE I PRZYWRACANIE UPRAWNIEŃ DO KIEROWANIA

1.Zatrzymanie i zwrot prawa jazdy

  1.1. Policjant zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w razie:

  • stwierdzenia, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu4),

  • stwierdzenia zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność4),

  • podejrzenia podrobienia lub przerobienia prawa jazdy4),

  • gdy upłynął termin ważności prawa jazdy4),

  • gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy,

  • gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy,

  • przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego.

  1.2. Policjant może zatrzymać prawo jazdy za pokwitowaniem w razie uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów4).

  1.3. Zatrzymane prawo jazdy z wyjątkiem przypadku podejrzenia, że prawo jazdy jest podrobione lub przerobione, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości odpowiednim organom ( np. prokuratorowi, staroście), które podejmują decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy.

  1.4. W razie przeprowadzania badania krwi lub moczu dla oceny trzeźwości lub zawartości środka działającego podobnie do alkoholu, prawo jazdy przekazuje się wraz z wynikiem tego badania. Jeżeli jednak wynik tego badania nie został uzyskany w ciągu 30 dni od dnia zatrzymania prawa jazdy, należy niezwłocznie zwrócić je właścicielowi.

  1.5. Zwrot prawa jazdy następuje po ustaniu przyczyny zatrzymania.

  2.Cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym

   2.1. Decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym wydaje starosta w razie:

   • stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,

   • utraty przez kierowcę kwalifikacji, co stwierdza się na podstawie wyniku egzaminu państwowego,

   • przekroczenia, w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego; decyzja o cofnięciu uprawnienia wydawana jest na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji,

   • niepoddania się sprawdzaniu kwalifikacji osoby posiadającej uprawnienia do kierowania pojazdem jeżeli, są uzasadnione zastrzeżenia co do kwalifikacji,

   • niepoddania się sprawdzeniu kwalifikacji kierowcy, który przekroczył 24 punkty za naruszanie przepisów ruchu drogowego.

   2.2. Decyzję o przywróceniu kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym, w wyjątkiem kierowcy, który w okresie 1 roku od dnia wydania po raz pierwszy prawo jazdy przekroczył 20 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego, wydaje starosta, po ustaniu przyczyn które spowodowały jego cofnięcie.

   Uwaga: Kierowca posiadający prawo jazdy więcej niż 1 rok odzyska uprawnienia wtedy, gdy wynik egzaminu państwowego będzie pozytywny. Natomiast kierowca, który posiadał prawo jazdy nie dłużej niż 1 rok, będzie musiał przejść szkolenie np. w ramach kursu i zdać egzamin państwowy aby odzyskać ponownie uprawnienia.

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami