strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

ZNAKI ZAKAZU ORAZ TABLICZKI DO TYCH ZNAKÓW

1. Uwagi wprowadzające do znaków zakazu

 • Znaki obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.

 • Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

 • Znak zakazu umieszczony pod znakiem D-42 oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 lub E-18a, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

 • Umieszczone na jednej tarczy dwa lub trzy symbole znaków zakazów mają takie samo znaczenie jak znaki pojedyncze.

 • Osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej kierujące pojazdami samochodowymi zaopatrzone w kartę parkingową i kierujący przewożący osoby o obniżonej sprawności ruchowej mogą pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do zakazów wyrażonych znakami: B-1, B-3, B-3a, B-4, B-10, B-35, B-37, B-38 i B-39.

 • Kierujący pojazdami wykonującymi na drodze prace porządkowe, remontowe itp. mogą nie stosować się do znaków: B-1, B-3, B-5, B-6 i B-7, pod warunkiem używania żółtych sygnałów błyskowych i zachowania szczególnej ostrożności.

2. Długość odcinka zakazu i odległość znaku od zakazu

 • Tabliczka T-20 umieszczona pod znakiem zakazu oznacza długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje.

 • Tabliczka T-21 umieszczona pod znakiem oznacza odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje.

 • Znaki B-25, B-26, B-29, B-33 i od B-35 do B-38 obowiązują do najbliższego skrzyżowania, chyba że na drodze dwujezdniowej droga odgałęziająca się znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia z prawą jezdnią lub zakaz wyrażony przez znak jest wcześniej odwołany znakiem oznaczającym koniec zakazu np. B-27.

 • Znaki zakazu od B-35 do B-38 mogą mieć tabliczki T-25a, T-25b lub T-25c oznaczające odpowiednio początek, kontynuacja i odwołanie zakazu przed skrzyżowaniem. Znak B-35, B-36, B-37 lubB-38 wraz z tabliczką T-26, umieszczone na placu równolegle do krawędzi jezdni, oznacza, że zakaz wyrażony tym znakiem dotyczy strony placu, przy której został on ustawiony.

tabliczki występujące przy znakach zakazu

3. Dodatkowe uwagi do niektórych znaków zakazu

B-1 oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów. Znak ten może być umieszczony na jezdni.

B-2 oznacza zakaz wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia.

B-5 oznacza zakaz ruchu:

 • samochodów ciężarowych, pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,

 • ciągników rolniczych i samochodowych (np. balastowych i siodłowych),

 • pojazdów wolnobieżnych.

Jeżeli na tym znaku lub tabliczce umieszczonej pod znakiem określono masę pojazdu, oznacza ona dopuszczalną masę całkowitą.

B-6 dotyczy również ciągników rolniczych z przyczepą (przyczepami) i pojazdów wolnobieżnych.

B-7 nie dotyczy pojazdów silnikowych z przyczepą jednoosiową lub naczepą (na rys. 7 naruszył przepisy kierujący samochodem ciężarowym z przyczepą). Jeżeli na tym znaku lub na tabliczce pod znakiem znajduje się liczba podająca masę pojazdu, oznacza, że dotyczy to dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy, w razie ciągnięcia dwóch przyczep - sumy ich masy.

B-18 oznacza zakaz ruchu pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku; w przypadku zespołu pojazdów zakaz dotyczy ich łącznej masy.

B-19 oznacza zakaz wjazdu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.

B-20 oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu i obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą. Miejsce zatrzymania może być wyznaczone linią (jak P-12 pkt. 8 tego rozdziału) lub w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.

B-21 i B-22 obowiązują na najbliższym skrzyżowaniu (rys. 8). Jeżeli jednak znaki umieszczone są w obrębie skrzyżowania, dotyczą tylko najbliższej jezdni, przed którą się znajdują. Ponadto znak B-21 zabrania zawracania.

B-23 zabrania zawracania do najbliższego skrzyżowania włącznie. Uchylenie tego znaku przed skrzyżowaniem określa znak B-24. Znak ten nie zabrania jednak skręcania.

B-25 zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych.

B-26 dotyczy kierujących samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, pojazdami specjalnymi lub używanymi do celów specjalnych – o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnikami samochodowymi.

B-32 oznacza obowiązek zatrzymania się. Zamiast napisu „Cło – Zoll” na znaku mogą być umieszczone napisy: „Kontrola graniczna”, „Rogatka uszkodzona”, „Sygnalizacja uszkodzona”, „Wjazd na prom”, „Kontrola drogowa” lub „Pobór opłat” – odpowiednio do przyczyny zatrzymania. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest ono wyznaczone – przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.

B-33 określający dopuszczalną prędkość większą niż 60 km/h, umieszczony na obszarze zabudowanym, dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:

 • pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne,

 • pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego,

 • pojazdu holującego pojazd silnikowy,

 • motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7,

 • samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.

B-35 i B-36 dotyczy tej strony drogi (łącznie z chodnikiem i poboczem), po której znak się znajduje, z wyjątkiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój lub zatrzymanie. Umieszczona pod tymi znakami tabliczka T-24 skazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony tymi znakami, zostanie usunięty z drogi na koszt właściciela.

B-37 i B-38 oznacza zakaz postoju odpowiednio w nieparzyste lub parzyste dni miesiąca; zakaz nie obowiązuje od godziny 21 do 24. Znaki te dotyczą tej strony drogi, po której się znajdują.

B-39 oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach; dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku.

B-42 uchyla znaki: B-23, B-25, B-26, B-29 i B-33.

B-43 określający dopuszczalną prędkość mniejsza lub równą 30 km/h, oznacza ponadto, że umieszczone w strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

 

4. LISTA ZNAKÓW ZAKAZU Z KOMENTARZAMI ->

 

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami