strona główna portalu prawo jazdy po godzinach.net
Mapa serwisu | Kontakt  

 

 

 

zaawansowanetesty na prawo jazdy on line ! Sprawdź swoją więdzę z przepisów ruchu drogowego

poprzednia strona

Różnica między wypadkiem a kolizją

wg kodeksu drogowego:
  • Wypadek to zdarzenie drogowe, w którym fizycznie ucierpieli jego uczestnicy. W takiej sytuacji konieczne jest wezwanie policji.
  • Kolizja to takie zdarzenie drogowe, które spowodowało wyłącznie straty materialne (rozbite auta i nic więcej).

Wypadek drogowy

Jest to zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie maksymalnie 5 samochodów bierze udział w wypadku, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci. W takich sytuacjach należy bezzwłocznie wezwać policję i pogotowie.

Pamiętaj o zapewnieniu sobie bezpieczeństwa, sam nie możesz stwarzać sobie stanu zagrożenia

1. Zaparkuj przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miejsca i kierując koła w stronę pobocza, włącz światła awaryjne.
2. Nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa.
3. Wyślij świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców oraz powiadomili policję, pogotowie ratunkowe.
4. Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości (wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron.
5. Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla i w motocyklach.
6. Ustaw pojazdy w stabilnym położeniu. Jeśli samochód stoi normalnie, zaciągnij hamulec ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła, spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.
7. Rozejrzyj się, czy istnieją fizyczne zagrożenia. Czy ktoś pali papierosa? Czy w najbliższym otoczeniu są pojazdy z oznakowaniem wskazującym na niebezpieczny ładunek? Czy została zerwana napowietrzna linia energetyczna? Czy w pobliżu jest rozlane paliwo?
8. W wyniku zderzenia dochodzi do różnych obrażeń u kierowcy i pasażerów . Szybko oceń stan poszkodowanych. Z samochodu wyciągaj ich tylko w niżej wymienionych sytuacjach: kiedy istnieje niebezpieczeństwo zapalenia się pojazdu, kiedy istnieje niebezpieczeństwo najechania na uszkodzony pojazd przez inny pojazd, lub kiedy potrzebna jest reanimacja poszkodowanego. Patrz: wyciąganie z samochodu .
9. Zajmij się w pierwszej kolejności tymi, których życie jest zagrożone. Przeszukaj teren, żeby nie pozostawić ofiar rzuconych gdzieś dalej od miejsca wypadku, lub które same oddaliły się (szok powypadkowy).
10. Bezzwłocznie, jeśli jest potrzeba, przystąpić do reanimacji i opatrzyć obrażenia zagrażające życiu lub wyglądające niebezpiecznie. Jeśli to możliwe, zajmij się poszkodowanymi nie zmieniając ich pozycji (wyjątek - reanimacja).
11. Wstępnie zawsze zakładaj, że nastąpiło uszkodzenie kręgów szyjnych. Podtrzymuj rękami głowę i szyję ofiary, tak aby mogła ona swobodnie oddychać. W miarę możliwości obserwuj stale wszystkich poszkodowanych aż do nadejścia specjalistycznej pomocy.

źródło : http://www.ratownictwo.win.pl/

Wypadek drogowy - co robić?

Do 21 zdarzeń drogowych dochodzi średnio w ciągu doby w Szczecinie. W znacznej większości są to tzw. kolizje drogowe. Co 10 zdarzenie to wypadek drogowy. Kierowcy – zwłaszcza młodzi - nie zawsze wiedzą, jak postąpić w takich sytuacjach. Co więcej, wiele osób boi się udzielić pomocy osobie poszkodowanej.
Od kolizji do wypadku

Zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” wypadek drogowy w najszerszym znaczeniu jest to zdarzenie w ruchu drogowym, w wyniku którego osoba poniosła śmierć lub doznała jakichkolwiek obrażeń ciała albo powstała szkoda w mieniu. W świetle prawa o ruchu drogowym postępowanie kierującego jest uzależnione od skutków wypadku. Dla prawidłowego zobrazowania czynności, jakie ma wykonać uczestnik ruchu biorący udział w zdarzeniu drogowym, wprowadzę pojęcie kolizji drogowej, które nie występuje w kodeksie drogowym, a umożliwi nam łatwe rozróżnienie poszczególnych zdarzeń drogowych. Określenie kolizja drogowa jest bardzo często używane przez policjantów z Sekcji Ruchu Drogowego. Definiując na nasz użytek, możemy uznać, że kolizja drogowa jest to wypadek, którego skutkiem jest jedynie szkoda w mieniu. W takim przypadku uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu może ulec np. inny pojazd, obiekt przydrożny, wiadukt, element infrastruktury drogowej. Drugim pojęciem jest wypadek drogowy, który ma miejsce wówczas, gdy w wyniku zdarzenia drogowego doszło do śmierci człowieka lub jego zranienia. Pomoc przede wszystkim Kiedy doszło już do zdarzenia na drodze, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Następnie należy ustalić, czy skutki zdarzenia nie dotknęły innego kierowcy, pasażerów
lub pieszych. Jeżeli nie ma osób zabitych lub rannych, wówczas kierujący ma obowiązek niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca kolizji, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu. Jeżeli jednak stwierdzimy, że jest osoba ranna lub zabita (ewentualnie są co do tego wątpliwości) wówczas nie należy zmieniać położenia pojazdu, lecz udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku. Przypominam, że nie należy bać się udzielać pomocy ofiarom wypadków. Zdecydowanie gorsze jest jej nieudzielenie! Co więcej musimy pomóc potrzebującym.
Jak pomagamy

Obowiązek pomocy nałożony jest zarówno na kierującego, jak i inne osoby uczestniczące w wypadku (pasażer, pieszy). W pierwszej kolejności sprawdzamy, czy osoba jest przytomna, czy oddycha i czy jest zachowana czynność serca. Jeżeli oddycha, trzeba sprawdzić, czy nie ma krwotoku lub innej rany wymagającej opatrzenia, czy nie ma złamania kości lub wstrząsu urazowego. Przystępujemy do opatrzenia ran i usztywniamy złamane kończyny. Następnie należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe i policję. Na miejscu wypadku drogowego nie wolno podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku. Chodzi przede wszystkim o nieprzemieszczanie przedmiotów, które się oderwały od pojazdu w czasie wypadku, np. zderzaka, akumulatora, odłamków szkła, itp. Obowiązkiem uczestnika wypadku drogowego jest niedopuszczenie również do zatarcia śladów przez inne osoby. Do czasu przyjazdu policji miejsce wypadku ma pozostać w takim stanie, w jakim było bezpośrednio po wypadku.
Niezbędna sygnalizacja

Obowiązkiem kierującego pojazdem, jak i innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu drogowym, jest przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia. W pierwszej kolejności zadbać o to powinien kierujący poprzez właściwą sygnalizację postoju pojazdu. Zgodnie z kodeksem drogowym sygnalizacja postoju pojazdu jest niezbędna: na autostradzie lub drodze ekspresowej (w każdym przypadku), na pozostałych drogach twardych poza obszarem zabudowanym (w razie postoju na jezdni, w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu - jeśli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości), na obszarze zabudowanym (w razie postoju na jezdni, w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione). Na autostradzie lub drodze ekspresowej postój sygnalizuje się przez włączenie świateł awaryjnych pojazdu (gdy nie jest w nie wyposażony poprzez włączenie świateł pozycyjnych) i umieszczenie trójkąta ostrzegawczego w odległości 100 m za pojazdem. Na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym sygnalizujemy postój poprzez umieszczenie trójkąta w odległości 30-50 m za pojazdem i włączenie świateł awaryjnych (gdy nie jest pojazd w nie wyposażony włączyć należy światła pozycyjne). Na obszarze zabudowanym mamy obowiązek włączyć światła awaryjne (w przypadku braku włączamy światła pozycyjne) i trójkąt należy umieścić za pojazdem lub na nim na wysokości maksymalnie 1 metra.
Anonimowość wykluczona!

Jeżeli nie można usunąć pojazdu z drogi, wówczas należy prawidłowo oznakować miejsce, aby nie doszło do zagrożenia w ruchu drogowym. Uczestnik wypadku drogowego bądź kolizji jest zobowiązany na żądanie innej osoby uczestniczącej w zdarzeniu podać swoje dane personalne, dane właściciela pojazdu oraz dane firmy ubezpieczeniowej, w której pojazd jest ubezpieczony. Każdy uczestnik zdarzenia drogowego ma obowiązek pozostać na miejscu do czasu
przyjazdu policji. W przypadku oddalenia się sprawcy wypadku sąd wymierza karę w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia, zwiększonej o połowę.
Kolizja mniej obowiązkowa

W przypadku kolizji drogowej można odstąpić od powiadomienia policji. Wówczas między sobą należy ustalić sprawcę kolizji i po spisaniu wszystkich danych dotyczących kierującego, właściciela pojazdu i ubezpieczenia OC z dokumentów, a następnie wspólnie ze sprawcą udać się do firmy ubezpieczeniowej sprawcy w celu złożenia wyjaśnień. Takie postępowanie spowoduje szybszą wypłatę odszkodowania oraz unikniemy problemów w przypadku sporządzenia oświadczenia, po którym sprawca kolizji nie potwierdza swojej winy lub nie zgłasza się dobrowolnie do firmy ubezpieczeniowej w celu potwierdzenia oświadczenia. Należy dodać, iż w przypadku podejrzenia, że kierujący jest w stanie po użyciu alkoholu zawsze należy wezwać na miejsce zdarzenia policję. Pamiętajmy również, aby w każdym przypadku spisać dane świadków, umożliwi to dokładne wyjaśnienie sprawy w przypadku rozbieżności w zeznaniach uczestników kolizji.

kom. Grzegorz Sudakow http://www.kmp.szczecin.pl/

 

All rights reserved. Coprygiht by PRAWOJAZDY.pogodzinach.net

Mapa strony prawo jazdy Kontakt z nami